Mājas bēgļiem | Finansiālais atbalsts Ukrainas cilvēku izmit

Finansiālais atbalsts Ukrainas cilvēku izmitināšanai Latvijā

Ja esi Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš Latvijā meklē mājokli, vai arī, ja esi Latvijas iedzīvotājs, kurš nolēmis sniegt pajumti kādam cilvēkam no Ukrainas, ir svarīgi, lai zini - tev pieejama finansiālā palīdzība, lai segtu izmitināšanas izdevumus. Finansiālo atbalstu nodrošina Latvijas valsts, un uz to var pieteikties pašvaldībā - bet jāņem vērā, ka dažādas iestādes pieņem iesniegumus uz dažādiem palīdzības veidiem. Vēl jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams saņemt tikai vienu palīdzības veidu par katru izmitināto ģimeni vai personu - un to, kurš saņems atlīdzību/atbalstu, noteiks izvēlētais palīdzības un izmitināšanas veids. 

Plašāku informāciju par to, kur var pieteikties uz katru palīdzības veidu, atradīsi zemāk.

Ja esi Latvijas iedzīvotājs (privātpersona), kurš nolēmis izmitināt Ukrainas civiliedzīvotāju, savu mājokli vari piedāvāt trīs veidos: 

 1. Vari izmitināt brīvprātīgi, neņemot par to samaksu - tad iespējams saņemt izmitināšanas atlīdzību;
 2. Vari izīrēt mājokli privāti (līdzīgi, kā to piedāvātu Latvijas iedzīvotājiem) - tad Ukrainas cilvēkam, kurš īrē mājokli, iespējams saņemt mājokļu pabalstu, kas palīdzēs segt īres maksu;
 3. Vari izīrēt mājokli ar pašvaldības starpniecību, slēdzot trīspusējo līgumu starp izīrētāju, īrnieku un pašvaldību.

Savukārt, ja esi ieradies Latvijā no Ukrainas, un tev nepieciešama mājoklis, tev ir šādas iespējas: 

 1. Ja esi izmitināts Latvijā bez maksas pie kāda pazīstama cilvēka (piemēram, ģimenes locekļa vai paziņas), tavi izmitinātāji var saņemt izmitināšanas atlīdzību;
 2. Ja esi atradis īres mājokli pats (piemēram, interneta mājokļu portālos, vai arī kādā viesnīcā, kas gatava ar tevi slēgt īres līgumu), vari pieteikties mājokļa pabalstam, kas palīdzēs tev samaksāt īri un komunālos maksājumus.
 3. Vari vērsties pašvaldībā ar lūgumu pēc palīdzības - šajā gadījumā pašvaldība tev piedāvās vai nu izmitināšanu kādā no pašvaldībā piederošajām ēkām, vai arī mājoklī pie privātpersonas. Rēķinies, ka šajā gadījumā tev piešķirs tādu mājokli, kāds būs pieejams, un izvēle var būt ierobežota;

Zemāk vari uzzināt vairāk par katru no šiem gadījumiem, un ko nepieciešams darīt, lai palīdzību saņemtu: 

IZMITINĀŠANAS ATLĪDZĪBA

Fiziskā persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas Ukrainas civiliedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs*, nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (10%) no saņemtās īres. Atbrīvojums no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli ir spēkā, kamēr ir spēkā ar Ukrainas civiliedzīvotāju noslēgtais īres līgums, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.  Minētais atbrīvojums piemērojams, sākot ar 2022.gada 24. septembri.
*⁠ atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta divpadsmitajai daļai

Jautājumu gadījumā vērsties pie VID – Konsultatīvais tālrunis 67120000.

Ja esi Latvijas iedzīvotājs, kurš bez maksas pie sevis jau izmitinājis vai plāno izmitināt kādu cilvēku, kurš ieradies no Ukrainas pēc 2022. gada 24. februāra, vari saņemt izmitināšanas atlīdzību. Ja tev pieder vairāki mājokļi, kuros esi izmitinājis Ukrainas civiliedzīvotājus bez maksas, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli.

Svarīgākais, kas tev jāzina: 

 1. ATLĪDZĪBAS APJOMS: Atlīdzības maksimālais apjoms par katru mājokli ir līdz 300 eiro mēnesī. Atlīdzības apjoms tiek aprēķināts šādi:
  100 eiro/mēnesī par pirmo izmitināto personu;
  — 50 eiro/ mēnesī par katru nākamo izmitināto personu.
 2. ATLĪDZĪBAS PERIODS: Atlīdzību var saņemt par maksimums 120 dienām un ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Papildus tam, Latvijas iedzīvotāji varēs turpināt saņemt izmitināšanas atlīdzību par ilgāku periodu (bet ne vēlāk kā līdz 31. decembrim), ja izmitināmie pieder pie kādas no zemāk nosauktajām grupām: 
  — Personas ar invaliditāti;
  — Personas, kuras nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi;
  — Personas, kuras ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam (64 gadi un 3 mēneši);
  — Personas, kuras Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
  — Sievietes grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā;
  — Viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā;
  — Personas, kuras nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
 3. KAS SAŅEMS? Latvijas iedzīvotājs, kurš izmitina kādu no Ukrainas.
 4. KĀ PIETEIKTIES? Ja vēlies saņemt atlīdzību par visu izmitināšanas periodu, pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad mājoklī sāk dzīvot Ukrainas civiliedzīvotājs. Ja iesniegsi pieteikumu vēlāk nekā 14 dienas pēc izmitināšanas sākuma, atlīdzību varēsi saņemt par pēdējām divām nedēļām un par turpmāko izmitināšanu. Pietiekums jāiesniedz tajā pašvaldībā, kurā atrodas mājoklis.
  Pieteikumā jānorāda:
  — Iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, bankas vai pasta norēķinu sistēmas konts, kontaktinformācija;
  — Mājokļa, kurā tiek uzņemti Ukrainas civiliedzīvotāji, adrese, izmitināšanai nodotā platība, paredzētais izmitināšanas periods;
  — Mājokļa piederību apliecinošs dokuments;
  — Katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds, personas kods;
  — Apliecinājums par to, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs ir dzīvošanai derīgs likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešās daļas izpratnē un atrašanās tajā nerada apdraudējumu personu drošībai un veselībai.
 5. KAD SAŅEMSI? Jāņem vērā, ka pašvaldība tavu pieteikumu izskatīs mēneša laikā un atlīdzību ieskaitīs līdz nākamā mēneša 10. datumam. 
 6. NODOKĻI: Šie ienākumi nav jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, un tie netiek aplikti ar nodokļiem (ja esi privātpersona). 

Ja esi Ukrainas civiliedzīvotājs: ņem vērā, ka tavi izmitinātāji var saņemt šo atlīdzību arī tad, ja jau esi saņēmis palīdzību no pašvaldības (dzīvojot, piemēram, pašvaldības apmaksātā viesnīcā vai kopmītnēs). 

MĀJOKĻA PABALSTS

Ja esi Ukrainas cilviliedzīvotājs, kurš atradis mājokli privātajā sektorā (piemēram, interneta portālā vai kādā viesnīcā), tev būs nepieciešams slēgt īres līgumu un maksāt mājokļa īres maksu. Ja nevari atļauties samaksāt īres un komunālo pakalpojumu rēķinus (jo tavi ieņēmumi no darba vai pabalstiem nav pietiekami), tu vari pieteikties uz mājokļa pabalstu. 

Svarīgākais, kas tev jāzina: 

 1. ATLĪDZĪBAS APJOMS: Tiks aprēķināts katram individuāli, ņemot vērā: 
  — Mājokļa platību (m2);
  — Cik cilvēku dzīvo mājsaimniecībā;
  — Izdevumus par īri un komunālajiem maksājumiem (piemēram, gāzi, apsaimniekošanu, ūdeni, internetu, apkuri, elektrību u.c.);
  — Tavus ienākumus. Pirmos trīs mēnešus pēc pieteikšanās sociālajā dienestā, tavi ienākumi netiks izskatīti, aprēķinot mājokļa pabalstu. Taču pēc pirmajiem trim mēnešiem tie tiks ņemti vērā. Tas nozīmē, ka, ja tavi ienākumi (no darba, uzņēmējdarbības u.c.) būs pieteikami, lai daļēji vai pilnīgi segtu dzīves izmaksas, pabalsts var tikt samazināts.
 1. ATLĪDZĪBAS PERIODS: tik ilgi, cik nepieciešams, ja visi ienākumi, piemēram, no darba, nav pietiekami, lai segtu primārās dzīves izmaksas.
 2. KAS SAŅEMS? Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš īrē mājokli
 3. KĀ PIETEIKTIES? Pieteikumu jāiesniedz savas pašvaldības sociālajā dienestā. To var darīt, tiklīdz ir noslēgts īres līgums.
  Pieteikumā nepieciešams iekļaut:
  — Iesniegums;
  — Darba devēja izziņa par 3 mēnešu neto ienākumiem (ja esi nodarbināts);
  — Izziņa par 3 mēnešu ienākumiem no saimnieciskās darbības (ja veic saimniecisko darbību);
  — Bankas kontu izdrukas par 3 pēdējiem mēnešiem;
  — Informācija un apliecinošie dokumenti par citiem regulāriem un neregulāriem ienākumiem;
  — Aktuālos izdevumus par mājokli apliecinoši dokumenti;
  — Dzīvokļa īres līgums.
 4. KAD SAŅEMSI: Mājokļa pabalstu izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei (piemēram, malkai), kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.
 5. NODOKĻI: Latvijas iedzīvotājam, kurš izīrē mājokli, jāreģistrē šī saimnieciskā darbība Valsts Ieņēmumu Dienestā un jāmaksā par to nodokļi. Vairāk informācijas par šo meklē sadaļā “Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā”

TRĪSPUSĒJIE LĪGUMI

Ja esi Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš vērsies pašvaldībā, jo tev nepieciešams mājoklis, pastāv iespēja, ka pašvaldība tev piedāvās mājokli ar trīspusējo līgumu. Tas nozīmē, ka līgums tiks slēgts starp tevi, pašvaldību un Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas izīrēt savu mājokli. Pašvaldība šajā gadījumā ir kā starpnieks, kas palīdz savienot tevi ar mājokli. 

SVARĪGĀKAIS, KAS TEV JĀZINA: 

 1. ATLĪDZĪBAS APJOMS: līdz 300 eiro mēnesī, ieskaitot komunālos maksājumus. Apjoma aprēķins katrā pašvaldībā nedaudz atšķiras. 
 2. ATLĪDZĪBAS PERIODS: līdz 60 vai 120 dienām, taču ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.  60 dienu izmitināšana tiek piedāvāta tajās pašvaldībās, kurās jau aizņemtas vairāk nekā 80% no kopā pieejamajām vietām. Pārējās pašvaldības piedāvā izmitināšanu līdz 120 dienām. Papildus tam, atsevišķas personu grupas var turpināt saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 60 vai 120 dienām. Šīs grupas ir:
  — Personas ar invaliditāti;
  — Personas, kuras nodrošina aprūpi personām ar invaliditāti;
  — Personas, kuras ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam (64 gadi un 3 mēneši);
  — Personas, kuras Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē, vai arī iegūst izglītību Ukrainā attālināti pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē;
  — Sievietes grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā; 
  — Viens no bērna vecākiem vai ārkārtas aizbildnis, kurš kopj bērnu līdz divu gadu vecumam;
  — Personas, kuras nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
 3. KAS SAŅEMS? Izmitinātājs.
 4. KĀ PIETEIKTIES? Ukrainas civiliedzīvotājam jāpiesakās pašvaldībā, kurā plāno uzturēties. Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas pieteikt savu mājokli, lūgums ievadīt informāciju šeit: https://cak.iem.gov.lv/login
 5. KAD SAŅEMSI: Atlīdzību iespējams saņemt par iepriekšējo mēnesi. Par precīzu dienu skaitu (pēc kurām saņemsi samaksu) jāvienojas ar pašvaldību līguma parakstīšanas procesā. 
 6. NODOKĻI:  Jāreģistrē šī saimnieciskā darbība Valsts Ieņēmumu Dienestā un jāmaksā par to nodokļi. Vairāk informācijas par šo meklē sadaļā “Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā”.

REĢISTRĀCIJA VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ

Vid rules

Vairāk informācijas par to,  kā kļūt par reģistrētu izīrētāju, meklē šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/pirm...

Active citizens fund

Šis “Finansiālās palīdzības apkopojums privātpersonām” ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”.

Connection problem

Your internet connection is broken,
we miss you so much already!